Privacybeleid / Privacy Policy

happyworx.nl – Privacy Policy:

donderdag 19 april 2012

happyworx.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

happyworx.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. happyworx.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. happyworx.nl privacy beleid is hier niet
van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail naar privacy@happyworx.nl

 


happyworx.nl – Privacy Policy:

Thursday, April 19, 2012

happyworx.nl respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is always treated confidentially. We only use your data to provide services that you have requested.

Your personal information:

We will not make your personal information available to third parties without your consent. We appreciate the trust you place in us, and will make every effort to protect your personal information. The personal information is only and only used for the services for which you entrusted them to us. By sending us an email you can have your data deleted.

happyworx.nl uses cookies and other technologies to increase the online convenience for you and to see how the site is used, so that we can improve the quality of our services on this basis. The cookies allow us to show different advertisements, advertising networks (eg Google Adsense) that can advertise on this site
place cookies on your PC or use web beacons to retrieve information. happyworx.nl has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the privacy policies of these third parties for more detailed information about their actions, as well as for instructions on how the opt-out of certain matters works. happyworx.nl privacy policy is not here
apply to, we have no control over the activities of these other advertisers or websites.

When visiting our website or when using some of our products, the servers automatically save information such as URL, IP address, browser type and language, and the date and time of your visit.

If you want to disable cookies, you can do this via your browser. More detailed information about the management of cookies with specific web browsers can be found on the browsers concerning websites.

Do you have any suggestions, complaints or questions about our Privay Policy? Send an e-mail to  privacy@happyworx.nl